Upadłość jednego z małżonków a majątek wspólny

W chwili zawarcia małżeństwa pomiędzy dwoma małżonkami w świetle prawa powstaje wspólnota majątkowa. Należy dowiedzieć się, co trzeba zrobić w sytuacji kiedy jeden z małżonków ogłasza upadłość oraz jaki może mieć to wpływ na małżeńską wspólnotę majątkową. Na samym początku warto określić, czym w ogóle w świetle polskiego prawa jest wspólnota majątkowa.

Według obowiązujących obecnie przepisów, należą do niej wszystkie przedmioty posiadane przez małżonków w momencie zawarcia małżeństwa lub nabyte przez nich w trakcie jego trwania. Mówiąc w skrócie, jest to zatem wspólny majątek dwójki małżonków. Wspólność taka zaczyna obowiązywać w świetle prawa od samego momentu zawarcia małżeństwa. Majątek wspólny może jednak ulegać zmianom w trakcie jego trwania w wyniku niektórych czynności prawnych które są dokonywane zarówno przez obu małżonków, jak i tylko jednego z nich. Ustawowa wspólność w małżeństwie może istnieć nawet w przypadku, kiedy w danym momencie żaden małżonek nie posiada jakiegokolwiek majątku własnego. Wymienia się trzy różne masy, jakie może obejmować majątek wspólny małżonków. Pierwsza z nich to masa wspólna, natomiast dwie pozostałe te odrębne stany posiadania każdego współmałżonka – tak zwane majątki osobiste. Wspólność majątkowa w świetle prawa powstaje w momencie zawarcia małżeństwa i posiada charakter współwłasności łącznej. Obowiązujący obecnie kodeks rodzinny i opiekuńczy określa, że w czasie trwania wspólności majątkowej małżonkowie nie mają prawa do wysuwania żądań o podział majątku wspólnego. Nie mogą oni również samodzielnie rozporządzać ani też zobowiązywać się do rozporządzania jakimkolwiek elementem takiego majątku wspólnego – nawet w przypadku, gdy mowa jest wyłącznie o tych przedmiotach które przypadną właśnie jemu w razie rozwodu i podziału majątku. Ogłoszenie upadłości przez jednego z małżonków może jednak wywierać wpływ na wspólność majątkową w małżeństwie. Ogłoszenie upadłości przez jednego ze współmałżonków powoduje wygaśnięcie wspólności trwającej od momentu zawarcia małżeństwa. Majątek wspólny zostaje wówczas włączony w skład masy upadłości – mówi o tym obowiązujące aktualnie prawo upadłościowe i naprawcze. W przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego możemy znaleźć powtórzenie regulacji dotyczących ustania wspólności majątkowej w przypadku upadłości jednego ze współmałżonków. Uregulowanie to jest dość surowe dla małżonka ogłaszającego upadłość, bowiem nie występuje on w takiej sprawo jako osobna strona, zaś postanowienie sądu może przynieść mu liczne, mało przyjemne konsekwencje. Niestety, małżonek osoby ogłaszającej upadłość jako współwłaściciel majątku dorobkowego ponosi odpowiedzialność wobec wierzyciela, który ma wyegzekwować zobowiązania współmałżonka. Jedyne prawo jako przysługuje mu w czasie takiego postępowania umożliwia zgłoszenie wierzytelności z tytułu posiadania części udziału w majątku dorobkowym. Dokonanie przez współmałżonków podziału majątku po ogłoszeniu upadłości jednego z nich jest niemożliwe w świetle omawianej tutaj regulacji. Jeżeli majątek wspólny zaliczany jest do masy upadłości, to jedynymi podmiotami uprawnionymi do zarządzania nim jest syndyk lub jego zarządca. Wówczas zarządca lub syndyk może wydać zakaz użytkowania danej części majątku, która obowiązuje również współmałżonka osoby ogłaszającej upadłość.

Majątek ten wchodzi do masy upadłości w dokładnie takim stanie, w jakim znajdował się w dniu ogłoszenia upadłości przez małżonka i wydaniu w tej sprawie decyzji sądu. Jeżeli jednak małżonkowie zawarli wcześniej umowę rozszerzającą zakres wspólności majątku, to do masy upadłości zalicza się również ta jego część, jaka określona została w umowie. Jeżeli jednak umowa taka została zawarta co najmniej dwa lata przed decyzją sądu o upadłości jednego ze współmałżonków, to możliwe jest wyłącznie określonej części majątku z masy upadłości. Coś takiego możliwe jest również w przypadku wcześniejszego podpisywania poszczególnych umów, które na różne sposoby ograniczają wspólność majątkową.

O serwisie

Na naszej stronie dowiesz się jak wygląda zawód księgowego , jakie są technologie mobilne we współczesnej księgowości oraz wiele innych ciekawostek. Zapraszamy do czytania

Kontakt

kontakt@eurodoradca.pl

Galeria