Księgowy wobec odpowiedzialności karnoskarbowej

Tak od księgowego, jak i od innej osoby do tego uprawnionej, oczekuje się przede wszystkim prowadzenia we właściwy sposób ksiąg rachunkowych, w innym wypadku należy bowiem liczyć się z poważnymi komplikacjami. Aby ich unikać prawo przewiduje możliwość zastosowania zarówno cywilnych, jak i karnych sankcji wymierzonych tak w zarządzających, jak i w osoby, które ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg w sposób nierzetelny.

Księgowy jest więc zobowiązany do prowadzanie ksiąg rachunkowych firmy w sposób staranny, w innym przypadku bowiem pojawia się możliwość pociągnięcia go do cywilnej i karnej odpowiedzialności. Uchybienia mogą być zresztą wielorakiego rodzaju. W tym kontekście często mówi się przecież nie tylko o niezgodności z tymi przepisami, które możemy znaleźć analizując ustawę o rachunkowości, ale również o przedstawieniu fałszywego stanu rzeczy, a także o przekroczeniu ustalonego wcześniej terminy wpłaty należności. W każdym przypadku księgowy podlega karze, której wysokość została wcześniej ustalona przez Kodeks Karny Skarbowy. Co ważne, o odpowiedzialności za sporządzone w sposób nierzetelny sprawozdanie finansowe mówi się nie tylko w odniesieniu do księgowego, ale również w kontekście kierownika jednostki, to właśnie jego zadaniem powinien być bowiem nadzór nad pracownikiem i korekta popełnionych przez niego błędów. Przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego nie przyjmują przy tym jednego tylko rozwiązania stosowanego bez względu na okoliczności. Karą może być zarówno grzywna, jak i pozbawienie wolności, ta ostatnia możliwość pojawia się przy tym między innymi wówczas, gdy księgowy decyduje się na przekazanie nieprawdziwych informacji organom państwowym. Przestępstwo podatkowe może być okupione karą grzywny, ta ostatnia nie jest przy tym mała. Przepisy mówią o tym, że może wynieść nawet 240 stawek dziennych wówczas, gdy księgi rachunkowe są prowadzone nierzetelnie. Oczywiście, księgowy jest traktowany inaczej, gdy złamie prawo w sprawie mniejszej wagi, a także wówczas, gdy wadliwie prowadząc księgi doprowadzi do wykroczenia skarbowego. Jedna z decyzji wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny sugeruje przy tym, że wówczas, gdy mamy do czynienia z nierzetelnymi informacjami pojawiającymi się w księgach rachunkowych, nie możemy postrzegać je jako dowody w postępowaniu. Gdy więc mamy do czynienia z fakturami i dowodami wpłaty stanowiącymi przedmiot sporu, musimy liczyć się z tym, że nie będą one stanowiły podstawy do tego, aby ujęte w nich wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Mówiąc o czynach skutkujących odpowiedzialnością karnoskarbową warto zwrócić uwagę i na to, że jest ona realna wtedy, gdy księgi nie są prowadzone oraz wtedy, gdy zastrzeżenia budzi sposób, w jaki są one przechowywane. O niewłaściwym przechowywaniu można mówić między innymi wówczas, gdy znajduje się ona w miejscu innym niż to, w którym prowadzona jest działalność oraz to, które sam podatnik wskazał jako jego siedziba, oddział albo przedstawicielstwo. Gdy prowadzenie księgi zostało więc zlecone biuru podatkowemu, miejsce przechowywania księgi jest wskazane w umowie zawartej z tą instytucją. Innym błędem jest niezłożenie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, opinii albo raportu w ustalonym terminie. Jest to wykroczenie stosunkowo nowe, obowiązuje bowiem od 1 stycznia 2015 roku.

O serwisie

Na naszej stronie dowiesz się jak wygląda zawód księgowego , jakie są technologie mobilne we współczesnej księgowości oraz wiele innych ciekawostek. Zapraszamy do czytania

Kontakt

kontakt@eurodoradca.pl

Galeria